Total score

Om Kluge Advokatfirma AS


Kluge Advokatfirma AS er en i Bergen. Postadressen er Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo. Besøksadressen er Starvhusgaten 2 B, 5805 BERGEN. På Advokatguiden har Kluge Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 39 sidevisninger.

Kompetanseområder


Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, testament, ektepakter, samboeravtaler, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontrakstvister

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Område Bergen

Advokater 124

Søkeord


aksjonæravtaler anbud anbudsrett anskaffelsesstrategi arbeiderrettigheter arbeidsforhold arbeidstvister arve og familierett avtalemekling bank bedriftansvarsforsikring bedriftsrådgivning bygg og anlegg byggetillatelser byggetvister corporate compliance diskriminering eiendom eiendomsforvaltning eiendomsprosjekter eiendomsselskaper eiendomstransaksjon eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling eienodomstranskasjoner eierseksjonering ekspropriasjon energirett energisektor entreprise entreprise rett entrepriserett entresprise erstatningkrav erstatningskrav etatsstyring fabrikasjon fast eiendom finans finansieringsadvokat forbrukerrett forhandlinger fornybar energi forvaltningsrett garantirett gass generasjonsskifter gjeldsforhandling handel helserett hms husleiekontrakter ikt rettigheter iktprosjekter industri infrastruktur innsideregulering innskjøp insolvensrett installasjonskontrakter internasjonal rett internasjonale avtaler internasjonalt samarbeid investorpresentasjoner juridisk rådgiver kapitalforhøyelser kjøpesenter kontrakter og avtaler kontraktforhandling kontraktsforhandlinger kontraktsrett kontrakttvister kvalitetssikring leieforhold leveransekontrakter lisensoverdragelse lisensrådgivninv m&a menneskerettigheter naturressurser næringsbygg næringseiendom nedbemanning offekntlige snakffelser offentlig og privat sekt offentlig rett offentlig samarbeid offentlig virksomhet offentlige anskaffelser offentlige tvister offshore offshore kontrakter olje olje og gass omorganisering omstilling omstillingsprosesser omstrukturering omtrukturering oppføring oppgjør opphavsrett oppkjøp oppkjøpstilbud oppsigelse organisering overdragelse pengekravsrett pensjon permittering personvern petroleumsrett plan og bygning plan og bygningsrett prisrevisjon profesjonsansvar prosedyre prosessfullmektig prosjektfinansiering rådgivning rådgivning eiendom regulering restrukturering salgsavtaler selskapsovertagelser selskapsrett skatt og avgifter skatter og avgifter sosialrett statlig eierstyring statsstøtte teknologiprosjekter tingsrett tjenestemannsrett tomtefeste transaksjon transaksjoner transaksjonsskatt transkasjoner tvanginnkreving tvist tvisteløsning unitiseringsavtaler utbygging utbyggingsprosjekter utbyggning verdsettelser virksomhetsoverdragelser

Adresse


Postadresse

Postboks 1548 Vika

0117 Oslo

Besøksadresse

Starvhusgaten 2 B

5805 BERGEN

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.