Total score

Om Advokatfirmaet Thommessen AS


Advokatfirmaet Thommessen AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo Besøksadressen er Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN. På Advokatguiden har Advokatfirmaet Thommessen AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 32 sidevisninger.

Kompetanseområder


Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Miljøforvaltning, miljøhensyn

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Område Oslo
Advokater 183

Søkeord


ansettelse arbeidsforhold arbeidskontrakter arbeidsliv arbeidsrett bank bank og finans banker bankfinansiering bærekraft bonusordninger børs børsnotering børsnoteringer byggherrer compliance compliance avtaler corporate compliance digitalisering diskriminering ef efta egenkapitaforvaltning eiendomsforvaltning eiendomssalg eiendomstransaksjoner eiendomstranskasjoner eiendomsutbygging ekportkontroll emisjoner entreprenørvirksomhet fast eiendom finansiering finansieringstranskasjon finansinstitusjoner finansregulering fintech foretaksstraff forhandlinger fornybar energi forsikring forsikringsspørsmål forsikringstvister forvaltning fremmed­kapital­markeder fusjoner garantifasiliteter gjeldsforhandling gjeldstranskasjoner granskning havariarbeid havbruksnæring infrastrukturprosjekter insolvens internasjonal skatterett internasjonal virksomhet internasjonale sanksjone internasjonale skatter internawsjonal handel internprising investering investeringsbanker it prosesser joint ventures kapitalforvaltning kapitalmarkeder kapitalmarkedet kapitalmarkedstransaksjo kapitaltranskasjoner kjøp klimarisiko kommersielle rettigheter konkurbo konkurransetvister konkursbo konsesjonslovgivning kontrakter kontrakter og avtaler kontraktsrett kraftbransjen kraftverksbeskatning lånefinansiering långiverbistand leasingavtaler legemiddel leieavtaler leveransekontrakter luftfart markedføring markedsføring media merverdiavgift miljøkriminalitet myndighetskontrakter næringsbygg næringslån nedbemanninger nedbemanningsprosesser norske skatter obligasjonseiere obligasjonslån obligasjonsutstedelser offentlig myndigheter offshore olje olje og gass oljeservice oljeservice bransjen omorganiseringer omstillingsprosesser omstrukturering opphavrett opphavsrett oppkjøp oppsigelse oppsigelser økonomisk kriminalitet pensjon pensjonsordninger personvern privat sektor prosedyre prosedyreadvokat prosjektasvar prosjektfinansiering rådgivning rammebetingelser reassuranse refinansiering reguleringer restruktur­ering restrukturering restruktureringer salg særavgifter selskapsorganisering selskapsrett ship shipping skatt skatt og avgifter skattetvister skipsbyggingprosjekt skipsfart syndikering syndikerte lån teknologi teknologibransjen telekom telekommunikasjon tilbudsevaluering tillitsmenn tilretteleggerforetak toll transaksjon transaksjoner transkasjoner tvangsinndrivelse tvisteløgning tvisteløsning utbyggingsprosjekter utleie utvikling utvinningstillatelser varehandel venture capital verdipapirhandel verdipapirregler verdipapirrett verdsettelsestvister virksomhetssalg voldgift

Adresse


Postadresse

Postboks 1484 Vika

0116 Oslo

Besøksadresse

Vestre Strømkaien 7

5008 BERGEN

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre