skilsmisse

Få gratis juridisk hjelp og tilbud til skilsmisse fra ulike advokater

Skilsmisse er oppløsning av ekteskap mens partene lever. Finn en god advokat innen skilsmisse nær deg på Advokatguiden.no. En advokat kan hjelpe deg med dine spørsmål.

 1. Fyll ut skjemaet
 2. Vi videresender det til advokater
 3. Motta tilbud
Få gratis juridisk hjelp og tilbud til skilsmisse fra ulike advokater

Det tar bare ett minutt å fullføre

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

100% gratis Uforpliktende tilbud Sammenlign advokater

Denne informasjonen gis kun til advokatene på Advokatguiden. Vi deler ikke din informasjon til eksterne tjenester.

Hva kan en advokat innen skilsmisse gjøre for deg?

Skilsmisse er oppløsning av ekteskap mens partene lever. Skilsmisse kan skje etter bevilling av statsforvalteren eller etter dom. Regler om skilsmisse er gitt i ekteskapsloven. En skilsmisseadvokat kan blant annet hjelpe deg med spørsmål og tvister knyttet til:

 • Skilsmisse etter separasjon.
 • Skilsmisse uten separasjon.
 • Separasjon og skilsmisse ved dom.
 • Oppgjør ved skilsmisse og separasjon.
 • Barnefordeling. 

Advokatguiden.no hjelper deg med å finne en advokat

En annen måte å finne en advokat på

Ved å sortere juridiske fagfelt, område og navn så er det flere måter å finne akkurat den advokaten du har behov for på Advokatguiden.

Sammenlign advokater

Vi lar brukere skrive anmeldelser om advokater. Hver anmeldelse bekreftes av vårt team for å sikre kvalitet og tillit på plattformen.

Opprett kontakt med en advokat

Du kan enkelt komme i kontakt ved å sende en melding eller fylle ut vårt skjema om juridisk behov, og få den hjelpen du trenger.

Trenger du en advokat?

Har det oppstått en konflikt om skilsmisse, og du er usikker på om du trenger en advokat? På Advokatguiden.no kommer du i kontakt med advokater som tilbyr gratis samtale om saken, uansett om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp eller mangler rettshjelpsforsikring.

De fleste har behov for en advokat i løpet av livet, uansett om det dreier seg om fordeling av arv, barnevern eller forhold knyttet til skilsmisse. Med en advokat kan du være sikker på at eventuelle tvister løses på riktig måte, og at du får oppfylt dine rettigheter.

Finn skilsmisse advokat
Trenger du en advokat?

En skilsmisseadvokat hjelper deg blant annet med

 • Skilsmisse etter separasjon.
 • Skilsmisse uten separasjon.
 • Separasjon og skilsmisse ved dom.
 • Oppgjør ved skilsmisse og separasjon.
 • Barnefordeling. 

 

Bli kjent med utvalgte temaer innen skilsmisse

Juridiske fagfelt kan være kompliserte å forstå seg på, og i mange tilfeller er dette årsaken til at konflikter og tvister oppstår. Det er ikke alltid lett å vite hva man har krav på, eller om man i det hele tatt trenger en advokat.

Advokatguiden.no er her for å hjelpe deg. Les om utvalgte temaer innen skilsmisse her:

 

Skilsmisse etter separasjon

Hver av ektefellene kan søke om skilsmisse etter ett års separasjon dersom ektefellene ikke finner å kunne fortsette samlivet. Det er ikke krav til at separasjonen er begrunnet eller at det er enighet mellom partene. Søknad om separasjon finnes på statsforvalteren sine nettsider

Dersom statsforvalteren avgjør at partene kan bli separert blir det utstedt en “separasjonsbevilling”, etterfulgt av en melding til Skatteetaten for endring av sivil status fra gift til separert

Hvis ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet blir separasjonen uten rettsvirkning. Kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet eller et samliv i en overgangstid inntil samlivet blir brutt vil ikke ha virkning for separasjonstiden. Dersom partene gjenopptar samlivet ved å flytte sammen eller blir boende sammen må det sendes inn en ny søknad om separasjon til statsforvalteren. 

 

Skilsmisse uten separasjon

Det kan søkes om skilsmisse uten forutgående separasjon dersom ektefellene har brutt samlivet i minst to år. Samlivet ansees brutt fra og med da ektefellene flyttet fra hverandre. 

 

Separasjon og skilsmisse ved dom

Søknad om skilsmisse avgjøres som hovedregel av statsforvalteren. Unntaksvis kan domstolen avgjøre skilsmisse ved dom jf. ekteskapsloven §27. Dette gjelder saker om overgrep og tvangsekteskap, ekteskap inngått med en person under 18 år, ekteskap inngått mellom slektninger i rett- opp eller nedstigende linje eller søsken, eller dersom ekteskapet er inngått samtidig som tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består.

I tillegg til dette kan domstolen avgjøre en sak om skilsmisse dersom partene ikke er enige i at vilkårene for samlivsbrudd er oppfylt, dersom sak om skilsmisse blir reist av en verge eller dersom krav om skilsmisse blir reist i en sak brakt inn for retten på et annet grunnlag.

 

Oppgjør ved separasjon og skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse kan det oppstå spørsmål om fordeling av ektefellenes økonomi. Reglene i ekteskapsloven kommer til anvendelse med mindre noe annet er særlig bestemt.

Skjæringstidspunktet bestemmer hva som skal inngå i delingsgrunnlaget mellom ektefellene. For separasjon og skilsmisse settes skjæringstidspunktet til den dato begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til statsforvalteren, da stevning kom inn til retten eller da samlivet ble brutt. Den samlede formue som hver ektefelle hadde på skjæringstidspunktet er utgangspunktet for delingen. 

Hovedregelen i norsk rett er prinsippet om likedeling av felleseie. Det følger av ekteskapsloven §58 første ledd at ektefellenes samlede formue skal deles likt etter det er gjort fradrag for gjeld. Unntaket er skjevdeling, forloddskrav og særeie.

Det er gjenstandenes verdi som skal deles. Dersom ektefellene er uenige fastsettes gjenstandens verdi ved skiftetakst. Skiftetaksten settes til eiendelens omsetningsverdi, verdien skal gjenspeile den pris som markedet til enhver tid er villig til å betale

 

Rettigheter knyttet til skilsmisse

Ved skilsmisse har begge parter rettigheter. Er du usikker på dine rettigheter ved skilsmisse, kan en advokat hjelpe deg med å få oppklaring i dette.

 

En skilsmisseadvokat hjelper deg blant annet med:

 • Skilsmisse etter separasjon.
 • Skilsmisse uten separasjon.
 • Separasjon og skilsmisse ved dom.
 • Oppgjør ved skilsmisse og separasjon.
 • Barnefordeling.

Skilsmisse: Barnefordeling

Dersom partene har felles barn må spørsmål om foreldreansvar, bosted og samværsrett avgjøres. Regler om barnefordeling er gitt i barnelovaGifte foreldre har som hovedregel felles foreldreansvar for felles barn

Dersom foreldrene blir separert eller skilt kan det avtales at foreldrene skal ha foreldreansvar sammen, eller at én av foreldrenene har foreldreansvaret alene. Vurderingen vil bero på hva som vil være det beste for barnet. 

 

Samværsrett

Barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Omfanget av samværsretten skal avtales mellom foreldrene etter hva som vil være det beste for barnet. Det skal blant annet legges vekt på mulighet for foreldrekontakt, barnets alder, i hvilken grad barnet er tilknyttet nærmiljøet, reiseavstand mellom foreldrene og øvrige hensyn til barnet.

Avtale om “vanlig samværsrett” gir rett til samvær én ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter-, og påskeferie. Ut over dette kan det ved avtale eller dom settes nærmere bestemte vilkår for samværsretten.

 

Plikt til mekling

Ved samlivsbrudd har samboere og ektefeller med felles barn under 16 år plikt til å møte til mekling ved et familievernkontor. Meklingen har som formål at partene skal komme frem til en avtale om foreldreansvar, samværsrett og bosted.

Etter gjennomført mekling utstedes en meklingsattest. Meklingsattesten skal legges ved søknad om separasjon, og er gyldig i seks måneder. 

 

Barnebidrag

Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet er pliktig til å betale et fast pengetilskudd frem til barnet fyller 18 år. Størrelsen på beløpet avtales mellom foreldrene. Dersom det er uenighet om beløpets størrelse fastsettes beløpet av NAV.

Under skilsmisse har partene mange rettigheter. Er du usikker på dine rettigheter i forbindelse med skilsmisse, kan en advokat hjelpe deg med å få oppklaring i dette.

Skilsmisseadvokat i Oslo
Skilsmisse: Barnefordeling

Case Study: Rett til å holde eiendeler utenfor delingen

Det kan oppstå mange juridiske problemstillinger som berører oppgjør ved skilsmisse.

 

Når kan eiendeler holdes utenfor deling? 

Ekteskapsloven åpner for at bestemte eiendeler eller rettigheter kan holdes utenfor delingen, selv om ektefellene har felleseie.

For det første kan formue som klart kan føres tilbake til midler som ektefellene hadde da ekteskapet ble inngått eller senere erverver ved arv, eller gave fra andre enn ektefellen holdes utenfor delingen. Dette kalles for skjevdeling.

For det andre kan eiendeler som utelukkende er til ektefellenes personlige bruk, rettigheter i offentlige trygdeordninger, private eller personlige pensjonsordninger, eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter, verdi av erstatning, trygd mm. holdes utenfor delingen. Dette kalles forloddskrav.

 

Hva er særeie? 

Særeie innebærer at hele eller deler av formuen holdes utenfor delingen dersom dette er avtalt i en ektepakt mellom ektefellene. Avtalen kan være begrenset til å gjelde én av ektefellenes formue eller deler av en av ektefellenes formue. Avtalen kan være tidsbegrenset eller betinget av nærmere bestemte krav.