Trakassering på jobb

Har du eller noen du kjenner opplevd trakassering på jobb? Les mer om trakassering på arbeidsplassen, og hvordan det kan håndteres og forebygges.

Arbeidsplassen skal være en trygg arena for alle. I kapittel 4 i arbeidsmiljøloven står det at «arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden». Det er med andre ord forbud mot mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Les om

Hva er trakassering?

Begrepet trakassering er vidt, noe som gjør at det kan være vanskelig å definere eksakt hva som er trakassering og ikke. Det kommer i ulike former og kan være enkelthendelser og hendelser som skjer gjentatte ganger. Om det er snakk om en enkelthendelse må denne være av en viss alvorlighetsgrad for at den skal kunne kalles trakassering. 

Arbeidstilsynet beskriver trakassering som «når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende».

Det er med andre ord mange hendelser som kan defineres som trakassering, og kort oppsummert er det handlinger som er ulovlige eller er i strid mot sosialt aksepterte normer.

Det er også viktig å huske på at begrepet «trakassering» er en rettslig standard, noe som betyr at det tilpasser seg samfunnets utvikling. Det som er uproblematisk og innenfor samfunnets normer i dag kan bli regnet som trakassering om noen år, alt ettersom hvordan samfunnet vårt utvikler seg.

Eksempler på trakassering

Trakassering kan utarte seg på mange måter. Det kan være direkte og indirekte, og det kan gå på person eller jobben vedkommende gjør. Eksempler på trakassering kan være:

  • sårende fleiping og erting
  • latterliggjøring
  • irettesettelse foran andre
  • usynliggjøring 
  • tilbakeholdelse av nødvendig informasjon
  • påføring av skyld og skam
  • fordømmelse uansett hva du gjør

Trakassering på arbeidsplassen kan skje mellom flere parter i jobben. Både ansatte og kolleger kan trakassere hverandre eller ledelsen, og ledelsen kan trakassere sine ansatte. Trakasseringen trenger heller ikke kun skje mellom de ansatte i bedriften, det kan også skje med personer som er involvert i bedriften, men som ikke jobber der, for eksempel klienter, kunder og pasienter. 

Mobbing

Mobbing er en form for trakassering, og oppstår når krenkende og negative handlinger skjer systematisk og gjentas over tid. 

Kan man få erstatning som følge av mobbing på arbeidsplassen? 

Ja. Du kan faktisk kreve erstatning fra din arbeidsgiver dersom du er utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Arbeidsplassen defineres i arbeidsplassforskriften § 1-4 nr. 2 som «ethvert sted, innendørs, utendørs eller under jord hvor det utføres arbeid av fast eller midlertidig karakter». Dette betyr at uansett hvor man jobber, har arbeidsgiver ansvar for at det er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Mobbing og andre former for trakassering på jobb kan lede til skade med påfølgende økonomisk tap, og kan være årsaken til for eksempel helseplager.

Person som holder fast armen til en annen person.

Seksuell trakassering

En type trakassering kan være seksuell trakassering. Dette er uønsket seksuell oppmerksomhet der det virker eller har som formål å virke nedverdigende, skremmende, krenkende, ydmykende, fiendtlig eller plagsomt. På samme måte som annen trakassering kan det forekomme i flere former, og det kan være både fysisk, verbalt eller i form av kroppsspråk. 

Seksuell trakassering er på lik linje med all annen form for trakassering forbudt i tråd med arbeidsmiljøloven. I tillegg verner likestillings- og diskrimineringsloven mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av blant annet kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion og livssyn. 

Her kan du lese mer om diskriminering på grunnlag av kjønn.

Forebygge og håndtere trakassering på jobben 

Uansett om det foregår trakassering på din arbeidsplass eller ikke er det viktig å jobbe forebyggende. Vi er alle forskjellige, og selv om noen kanskje ikke reagerer nevneverdig på trakassering, kan andre påvirkes i veldig negativ grad. Det er også arbeidsgivers ansvar å beskytte ansatte mot trakassering, så det vil uansett være fordelaktig å jobbe forebyggende mot trakassering. 

Hvorfor er det viktig? 

Det er viktig å forebygge mot trakassering på jobb fordi det kan føre til både fysiske og psykiske plager hos den enkelte person. En bedrift som har trakassering kan også oppleve en del konsekvenser som at ansatte har høyt sykefravær, det er dårlig arbeidsmiljø, dårlig produktivitet og høy turnover. 

Hva kan gjøres? 

For å forebygge trakassering skal arbeidsgiver tilpasse arbeidet slik at arbeidstakere ikke utsettes for trakassering ved å kartlegge og risikovurdere forhold i arbeidet som kan føre til trakassering. Om det er risiko for at trakassering kan oppstå, skal det iverksettes tiltak for å redusere risikoen for at det skjer. 

I tillegg bør alle ansatte vite bedriftens rutiner dersom de eller kollegaene deres opplever trakassering. Ikke minst er det viktig at bedriften tar tak i situasjonen om det oppstår. Bedriften skal ha rutiner og et avvikssystem slik at arbeidstakere enkelt kan si ifra om trakassering. 

Lurer du på om du har rett til fri rettshjelp? Les om hvilke rettigheter du har med fri rettshjelp her.

Dame som har en lapp på ryggen med stygge kommentarer.

Hva gjør du hvis du eller noen andre utsettes for trakassering? 

Som arbeidstaker har du plikt og rett til å si ifra dersom du eller noen andre på arbeidsplassen blir utsatt for trakassering. Du skal si ifra til arbeidsgiver, eventuelt verneombud, tillitsvalgt, bedriftshelsetjenesten eller styret dersom det er mer passende. Det kan jo være arbeidsgiver som trakasserer. Om saken ikke løses internt, kan den meldes til den statlige etaten Arbeidstilsynet. 

Meld ifra skriftlig

Om du skal melde ifra om trakassering, kan det være en fordel å si ifra skriftlig, slik at du har dokumentasjon på at varsling har funnet sted. Om du har bevis på trakassering er det også viktig å ta vare på dette. 

Hva skal arbeidsgiver gjøre? 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Derfor har de også undersøkelses- og aktivitetsplikt dersom arbeidsmiljøet ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. 

Arbeidsgiver må derfor undersøke påstandene om trakassering, følge opp alle involverte parter og sette i gang tiltak for å få slutt på trakassering og få et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Få hjelp av en advokat

Om dere trenger bistand i forbindelse med en pågående sak eller for å forebygge trakassering kan juridisk bistand være fordelaktig. Med hjelp fra en advokat sikrer dere at håndteringen av saken blir gjort på en korrekt og rettferdig måte.

Finn en advokat nær deg her på Advokatguiden.no.

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre

100% gratis Uforpliktende tilbud Sammenlign advokater