Advokater med flest klagesaker mot seg

Formålet med Advokatguiden har alltid vært å bidra til større transparens i den norske advokatbransjen. Med informasjon utlevert fra Advokatklageordningen har Advokatguiden sammenstilt listen nedenfor. Listen viser hvilke advokater som har fått tre eller flere fellende klagesaker mot seg fra Disiplinærnemnden de siste fem årene.

Kritikk

Disiplinærordningen er et viktig tilbud for de som mener at en advokat har tatt for høyt salær eller har brutt de advokatetiske reglene. Det er gratis å klage, og ordningen finansieres av advokatene. Advokatforeningens disiplinærutvalg er førsteinstans dersom advokaten er medlem av Advokatforeningen.

Irettesettelse

Ved brudd på Regler for god advokatskikk har Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden tre sanksjonsmuligheter, med økende alvorlighetsgrad; kritikk, irettesettelse og advarsel. I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan det i tillegg besluttes at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Advokaten kan da bli dømt til å tilbakebetale hele eller deler av salæret til klager.

Advarsel

Avgjørelsen kan påklages til Disiplinærnemnden. Disiplinærnemnden er også førsteinstans i klagesaker hvor advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen. Nemndens beslutninger er endelige, men vedtak kan bringes inn for domstolen. Listen nedenfor inkluderer data fra Disiplinærnemnden og Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Kritikk

Gis dersom advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller i strid med lov, jf. domstolloven § 227.

Irettesettelse

Gis dersom advokaten har opptrådt særlig i strid med god advokatskikk eller i strid med lov, jf. domstolloven § 227 tredje ledd.

Advarsel

Gis i alvorlige tilfeller ved brudd på god advokatskikk eller lov, jf. domstolloven § 227 tredje ledd.

Nedsatt salær

Dersom nemnden finner at en advokat har krevd for høyt salær, fastsettes hva som er et rimelig og nødvendig salær, jf. domstolloven § 227 fjerde ledd. Det kan pålegges at en advokat som har mottatt for høyt salær betaler det overskytende tilbake.

Liste over advokater med flest fellelser
Kritikk 2
Irettesettelse 1
Advarsel 2
Nedsatt salær 3
Totale fellelser 6
Kritikk 3
Irettesettelse 0
Advarsel 2
Nedsatt salær 0
Totale fellelser 6
Kritikk 1
Irettesettelse 1
Advarsel 1
Nedsatt salær 2
Totale fellelser 4
Kritikk 1
Irettesettelse 1
Advarsel 1
Nedsatt salær 0
Totale fellelser 4
Kritikk 3
Irettesettelse
Advarsel
Nedsatt salær 4
Totale fellelser 3
Kritikk 3
Irettesettelse 0
Advarsel 0
Nedsatt salær 2
Totale fellelser 3
7
Advokat Torkjell Solbø

7. Torkjell Solbø

Advokat i Bergen

Kritikk 1
Irettesettelse 2
Advarsel
Nedsatt salær 2
Totale fellelser 3
Kritikk 1
Irettesettelse 1
Advarsel
Nedsatt salær 2
Totale fellelser 3
Kritikk 1
Irettesettelse 1
Advarsel 1
Nedsatt salær 1
Totale fellelser 3
Kritikk 0
Irettesettelse 1
Advarsel 0
Nedsatt salær 3
Totale fellelser 3
Kritikk 2
Irettesettelse 1
Advarsel
Nedsatt salær
Totale fellelser 3

Informasjonen fra Den Norske Advokatforeningen. Listen er ajour per 1. februar 2023. Listen inkluderer kun advokater som har fått tre eller flere fellende klagesaker mot seg de siste fem årene. Advokatguiden tar forbehold om transkripsjonsfeil.