Vilkår

1. Innledning

Advokatguiden.no er en tjeneste levert av Advokatguiden.no AS («Selskapet»), c/o Journey, Hoffsveien 4, 0275 Oslo, Norge. Nedenfor beskrives betingelser og vilkår («Vilkår») som gjelder for de funksjoner og tjenester («Tjenesten») som tilbys bruker(e) («Bruker») på disse nettsidene. Med Brukere menes her både ordinære besøkende og registrerte advokater på plattformen. Ved å benytte Advokatguiden.no, eller ved å bestille et eller flere av våre betalte produkter, samtykker du samtidig til disse vilkårene. Advokatguiden.no forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst, uten forutgående varsel. En oppdatert versjon av vilkårene vil alltid finnes på www.advokatguiden.no.

2. Bruk av Tjenesten

Alt innhold på Advokatguiden.no er beskyttet etter Åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Selskapet. Det er ikke tillatt å kopiere informasjonen på nettstedet ved hjelp av manuelle eller automatiske prosesser. Krenkelse av Advokatguiden.no’s rettigheter etter Åndverksloven eller disse vilkår kan medføre straff og erstatningsansvar.

3. Retningslinjer for vurderinger

  • Alle vurderinger må være saklige, sannferdige og etterrettelige.
  • Alle vurderinger må basere seg på dine egne erfaringer med den aktuelle advokaten, advokatfullmektigen eller rettshjelperen. Du må ikke utgi deg for en annen person enn den du er. Du kan kun skrive én anmeldelse per advokat.
  • Vurderinger må ikke være rasistiske, pornografiske eller på annen måte ulovlige eller krenkende.
  • Vurderinger må ikke inneholde personhets, æreskrenkelser, injurier eller på annen måte være egnet til å misrepresentere andre personer eller virksomheter på en usaklig måte.
  • Vurderinger må ikke inneholde hemmeligheter, konfidensiell informasjon, sensitive personopplysninger eller omtale andre parter enn deg selv og den aktuelle advokaten eller rettshjelperen.
  • En vurdering må være saklig og konkret angi hvorfor du setter den aktuelle karakteren på advokaten, advokatfullmektigen eller rettshjelperen. Du må søke å underbygge den aktuelle karakteren med konkrete eksempler og illustrerende hendelser fra samarbeidet med advokaten eller rettshjelperen.
  • Det er ikke tillatt for advokater og rettshjelpere å anmelde seg selv, eller sine kollegaer. Det er heller ikke tillatt å skrive vurderinger av en advokat eller rettshjelper som Brukeren har en sterk privat eller profesjonell tilknytning til. Brudd på dette punktet kan medføre at advokaten eller rettshjelperen mister muligheten til å bekrefte eller avkrefte klientforhold, på en slik måte at anmeldelser i fremtiden blir publisert uten hans eller hennes involvering. Det kan også medføre at advokaten eller rettshjelperen blir utestengt og/eller slettet fra Advokatguiden.no.
  • Du er alene ansvarlig for innholdet i vurderinger du innleverer. Du er kjent med at falske eller misvisende anmeldelser kan innebære personlig straff og erstatningsansvar.

Advokatguiden.no forbeholder seg den eksklusive retten til å slette vurderinger som selskapet mener bryter med disse retningslinjene. Ved å skrive en vurdering samtykker du til at Advokatguiden.no kan gjøre din vurdering offentlig tilgjengelig. Samtidig gir du Advokatguiden.no, og dets kunder og samarbeidspartnere, en eksklusiv, vederlagsfri og evigvarende rett til å benytte vurderingen i forbindelse med Advokatguiden.no og annen markedsføring. Dersom du mener at en vurdering om deg som advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper bryter med disse retningslinjene ber vi om at du kontakter oss på e-post support@advokatguiden.no. Selskapet tar slike henvendelser alvorlig og vil behandle disse etter prosedyrereglene nevnt under Avtalens punkt 4.

4. Reservasjonsmuligheter

Advokatguiden.no har som mål å skape større grad av transparens og etterrettelighet i advokatbransjen. Advokater tjener et viktig samfunnsoppdrag i Norge og det er i fellesskapets interesse at det finnes god, oppdatert og nøytral informasjon om de ulike advokatenes virke. All basisinformasjon i Advokatguiden er utlevert av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, i medhold av Offentlighetslova og EU Open Data Directive. Publiseringen av disse dataene er i tråd med dommen i den såkalte «Legelisten.no-saken» (TOSLO-2019-98312) og er ellers beskyttet av den grunnleggende ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100. Normalt avpubliserer Advokatguiden ingen informasjon, herunder verken individuelle advokatprofiler eller anmeldelser, med mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette. Dersom du mener å kunne sannsynliggjøre tungtveiende grunner, ber vi om at du sender oss en e-post til support@advokatguiden.no. I brevet må du redegjøre for hvorfor du mener det foreligger tungveiende grunner til avpublisering. Legg også gjerne ved bilag som støtter din påstand. Sekretariatet i Advokatguiden vil vurdere din henvendelse i løpet av 10 virkedager. Sekretariatets avgjørelser er offentlige og vil publiseres på Advokatguiden.no i tråd med Advokatguidens transparens-prinsipp. Et eventuelt avslag kan ikke påklages, men potensielt bringes inn for norske domstoler.

5. Om Advokatguidens tjenester

Advokatguiden.no er gratis å benytte for ordinære besøkende. Når du benytter vår leads-tjeneste eller sender en anmeldelse så blir du medlem av Advokatguiden Community og da vil vi fra tid til annen varsle deg om interessante juridiske tjenester og produkter. På Advokatguiden.no kan advokater, advokatfullmektiger og registrerte rettshjelpere velge å bestille ulike betalte produkter, slik som oppgradert profil, abonnement på leads, m.v. For oppgradert profil gjelder normalt en 12 måneders bindende abonnementsperiode. Betaling skjer på forskuddsvis basis, med 10 dagers ordinær fakturafrist. Etter utløp bindingstiden kan abonnementet sies opp med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Dersom abonnement er innvilget med rabatt, videreføres ikke rabatten for neste periode uten egen avtale om dette. Ordinære priser vil således gjelde for neste avtaleperiode. For abonnement på leads gjelder løpende avtale med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist. Med leads menes oversendelse av en potensiell klient på e-post. Antall lead telles uavhengig av om klienten faktisk blir kunde av advokaten i etterkant av oversendelsen. Advokaten vil faktureres etterskuddsvis på månedlig basis, basert på antall oversendte leads.

6. Verneting

Oslo Tingrett er verneting.