Total score

Om Wikborg Rein Advokatfirma AS


Wikborg Rein Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo Besøksadressen er Olav Kyrresgt. 11, 5811 BERGEN. På Advokatguiden har Wikborg Rein Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 17 sidevisninger.

Kompetanseområder


Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Havari, skipsreparasjon, skipsfinansiering, skipsforsikring, sjøskatt

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Markedsbetingelser, innovasjon, informasjon, oppfinnelser

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Fengslet utenlands, barnebortføring, internasjonale rettigheter

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Byggefeil, eiendomsmangler, reklamasjon, feilvare, bruktbil, håndverkerfeil, kjøpserstatning, forbrukerrett, bilreklamasjon, reklamasjonssaker, båt

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Område Oslo
Advokater 139

Søkeord


advokat (h) aksjærspørsmål aksjonærkonflikter anskaffelser antikorrupsjon arbeidsrett arbeidsrettsadvokat arbeidstvister assuranse avgifter avtaler og kontrakter bank bedriftsoppkjøp børsintroduksjoner børsnoteringer brukervilkår byggeprosjekter compliance corporate compliance distribusjonsavtaler dokumentasjon egenkapitaltransaksjoner eiendom eiendomstranskasjoner elektronisk signatur emisjoner entreprenører erstatningskrav erstatningsoppgjør etableringer finansiering fisjoner foreleser forhandling forsikring fusjoner gdpr handel havbruksrett høyesterett hvitvasking immatrielle rettigheterm industri industribedrifter inernasjonal erfaring internasjonal sjørett internasjonal skatt internasjonalt samarbeid internprising it implementering it kontrakter kapitalmarked konkurranserett konkurransetvister kontrakt kontrakter og avtaler kontraktsrett kontraktsspørsmål. forha korrupsjon krisehåndtering lån lånetransaksjoner leverandørbistand lisensavtaler lønnsoppgjør maritim maritime forsikring møterett for høyesterett næringseiendom obligasjoner offentlig eierskap offentlig rett offshore offshore næring offshore rigger offshoreprosjekter olje og gass omdannelser oppkjøp pensjonsrett private equity prosedyre prosedyreoppdrag prosessfullmektig prosjektfinansiering prosjektutvikling rådgiver rådgivere restrukturering restruktureringer rettsmekling salg selskapsskatt sertifikattjenester serviceavtaler shipping shippinglovverk sikkerhet sivile tvister sivilprosess sjøforsikring skadeerstatning skatt og avgifter skatterådgivning skipsrederier skipsulykker statstøtte strafferett strukturering av transak teknologi transaksjoner transkasjoner tvangsinnløsning tvisteløsning ulovlig samarbeid utbyggere utbygging utenlandsrett utenriksdepartementet utlån utredningsarbeid utvikling forvaltning utviklingsavtaler verdipapirhandel verdsettelse voldgift

Adresse


Postadresse

Postboks 1513 Vika

0117 Oslo

Besøksadresse

Olav Kyrresgt. 11

5811 BERGEN

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre