Total score

Om Arntzen de Besche Advokatfirma AS


Arntzen de Besche Advokatfirma AS er en i Trondheim. Postadressen er Postboks 8853 Solsiden, 7481 Trondheim Besøksadressen er Bygdøy Allè 2, 0204 OSLO. På Advokatguiden har Arntzen de Besche Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 33 sidevisninger.

Kompetanseområder


Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

EU arbeidsrett, EU statsborgerskap, europeisk samarbeid, EU eksport, EU trygdeordning, statsstøtte, eksportkontroll, sanksjoner

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Etterforskning, skadegranskning, økonomisk granskning, bevisgranskning

Arbeidsforhold, interne retningslinjer, retningslinjer, compliance avtaler

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Nabotvister, eiendomstvister, tomtetvister, nabovarsel

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

samlivsbrudd, barnefordeling, foreldretvist, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakt, felleseie, vergemål, støtteordninger, skole, utdanning

Arveoppgjør, testament, bobehandling, skifterett

Fiskeindustri, fiskeområder, lakselus, settefisk, fiskeoppdrett

Veitransport, togtransport, kollektiv transport, drosjeløyve

Legemidler, produktutvikling, produktgodkjenning, produktdokumentasjon

Asyl, oppholdstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Finanstilsynet, korrupsjon, hvitvasking, skattesvik, svart arbeid, tyveri, helleri, svindel, forsikringssvindel

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Såkornfond, venture capital, venturefond, oppkjøpsfond

Område Trondheim
Advokater 125

Søkeord


adferdsspørsmål anskaffelser arbeidsforhold arbeidsmiljø arbeidstvister avtale bank bank og finans børs børsnotering børsrett bygetillatelser byggeprosjekter byggesøknader og tilrett bygningsrett compliance egenkapitaltransaksjoner eiendomsforvaltning eiendomsprosjekt eiendomstransaksjoner eiendomstvister eiendomsutvkling eiendomtranskasjonner eierseksjonsloven eierskifte ekspropriasjon energi entreprise entrepriseavtaler entreprisekontrakter erstatningsutmåling etablering eu-eøsrett finans finansiering finansregulatorisk finanssektor formue fornybar energi forretningsjus forsikringsrådgivning be forvaltning fremmedfinansiering fusjoner gasstransport gjeld gjeldsforhandling gransking handel handel og industri husleieforhold husleierett industri insolvens internasjonal lovgivning it avtaler it sikkerhet kapitalmarkeder klimarett klimarettigheter kommersiell rett kommersielle kontrakter konkurranserett konkurransetvister konkurs kontrakt kontrakter kontrakter og avtaler kontraktsinngåelse kontraktsrett kreditoravtaler låneavtaler legemidler likebehandling luftfart m&a m&atransaksjoner markedstranskasjoner mva naboforhold næringsmidler nedbemanning obligasjonsrett offentlig virksomhet offentlige anskaffelser offentlige bygg offshore olje olje og gass olje og gass sektor oljeservice omorganisering omstilling omstillinger omstrukturering opkjøp opphaverett oppkjøp oppkjøpsfinansiering patenter pensjon persjon private equity produksjonsdelingsavtale produktutredning prosedyre prosjektbistand prosjektfinansiering prosjektoppfølging rådgivning rammebetingelser regulatoriske spørsmål restrukturering rettstvister revisor riggavtaler salgsprosesser samarbeidsavtaler selskap selskaper selskapsetablering selskapsrett servitutter shipping skatterådgivning skipsbyggning sluttoppgjør statsstøtte strukturering teknologi tilsyn tingsrett trakassering transaksjoner transaksjonsrett transkasjoner transport tvist tvistehåndtering tvisteløsning tvisteløsning og prosedy tvister ved kontaktinngå utbyggingsprosesser utbyggning utviklingsprosjekter varsling verdipapierer verdipapirhandel verdipapirrett virksomhetsoverdragelse virksomhetssalg

Adresse


Postadresse

Postboks 8853 Solsiden

7481 Trondheim

Besøksadresse

Bygdøy Allè 2

0204 OSLO

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre