Total score

Om CMS Kluge Advokatfirma AS


CMS Kluge Advokatfirma AS er en i Oslo. Postadressen er Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo. På Advokatguiden har CMS Kluge Advokatfirma AS 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 36 sidevisninger.

Kompetanseområder


Bygg og anlegg, eiendomstransaksjoner, byggetvister, byggetillatelser, infrastruktur, forvaltning

Infrastruktur, naturområder, fiskekvoter, jakt

Eiendomsutbygging, eiendomsprosjekter

Forhandlinger, rettsprosess, vitneførsel, straffeprosess, saksbehandling, veiledning, bevisførsel, hovedforhandlinger, ankeforhandlinger, innledningsforedrag

Byggetvister, rettstvister, familietvister, økonomiske tvister, kontraktstvister, erstatningstvister, avtaletvister, kontraktstvister, nabotvister, eiendomstvister, rettstvister

Næringssalg, oppkjøp, selskapsetablering, styreledelse, aksjeposter, aksjekapital, selskapsformer, selskapsrettigheter, næringsliv

Oljeindustri, oljeservice, oljenæring, gassektor, gassledninger, leting, boring

Eiendomsskatt, skatterådgivning, revisjon, bokettersyn, skattebilag, skatterapportering, ligningslevering, internasjonal skatt

IKT avtaler, lisensavtaler, datasikring, e-handel, fintech, datatilsynet, teknologi, programvare, software, blokkjede, kryptovaluta, skipsteknologi

Anskaffelser, innkjøp, anbud, anbudsprosesser

Mord, voldtekt, mishandling, seksuallovbrudd, vold, heleri, korrupsjon, hvitvasking, trusler, tyveri, ran, skattesvik, voldsoffererstatning, skadeverk, terror, forsvarer, bistandsadvokat, politiavhør, narkotika, fyllekjøring, bedrageri, familievold, incest, omsorgssvikt, mishandling

Fusjoner, fisjoner, oppkjøp, transaksjoner, emisjoner, virksomhetsoverdragelser

HR, HMS, arbeidstvister, oppsigelse, avskjed, nedbemanning, lønnsforhandling, tariffoppgjør, lønnsoppgjør, ledelse, suspensjon, drøftingsmøte, arbeidsmiljøloven, erstatning, oppreising, søksmål

Fornybar energi, kraftutbygging, kraftlevering

GDPR, overvåkning, datasikkerhet, ID tyveri

Næringsleie, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling

Kapitalmarked, kapitalforvaltning, kreditt, finansiering, aksjesparing, lån, sparing, gjeld, forbrukslån, obligasjon, aksjer, derivater, rammevilkår

Miljøforvaltning, miljøhensyn

Skipsbygging, rigg kontrakter, arbeidsforhold, skipsleasing

Trygdeordninger, NAV tvister, NAV saker, trygdesøknad, sykdomsrettigheter, behandling, helse og velferd, velferdsordninger, sosiale rettigheter

Opphavsrett, patent, varemerke, åndsverk, lisens, piratkopiering, merkekopiering

Digitalisering, nettverk, markedsføring, telefoni, sosiale medier

Utviklingskontrakter, leveransekontrakter, avtaleinngåelse, kontraktsforhandlinger, kjøpsavtaler, avtaletvister, kontraktstvister

Eiendomssalg, salgsoppgaver, budrunder, eiendomsoppgjør

Legemidler, produktutvikling, produktgodkjenning, produktdokumentasjon

Konkurransetvister, ulovlig konkurranse, konkurransebrudd, yrkeshemmeligheter

Likestilling, diskriminering, mobbing, samværsrett, rettssikkerhet, tvangsarbeid, menneskehandel

Forretningsutvikling, oppstart, innrapportering, bedriftsledelse, selskapsveiledning

Insolvens, bobehandling, konkursbo, opphør av drift

Oppgjørsmegling, gjeldsforhandling, inkassokrav, tvangsinndrivelse, pantsettelse, tvangsfullbyrdelse, økonomisk uføre, gjeldsproblemer, pengeinnkreving, kemner, gjeldstvister, betalingskrav, fordringer, tvungen gjeldsordning, betalingsproblemer, økonomisk oppgjør

Tvangsriving, ekspropriasjonsrettigheter, tvangsutbygging, borett

Erstatningsoppgjør, reklamasjon, erstatningskrav, søksmål

Forsikringstvister, forsikringserstatning, erstatningsutmåling, forsikringskrav, forsikringsmegling

Område Oslo
Advokater 101

Søkeord


aksjonæravtaler anbud anbudsrett anleggsavtaler anskaffelsesstrategi arbeiderrettigheter arbeidstvister arve og familierett avtalemekling avtaler og kontrakter bank bedriftsrådgivning bygg og anlegg byggetillatelser byggetvister corporate compliance dagligvare datasikkerhet diskriminering eiendom eiendomsforvalting eiendomsforvaltning eiendomsprosjekter eiendomsselskaper eiendomstransaksjon eiendomstranskasjoner eiendomsutvikling eienodomstranskasjoner eierseksjonering ekspropriasjon energirett energisektor entreprise entreprise rett entrepriserett entresprise erstatningskrav etatsstyring fabrikasjon fast eiendom finans finansieringsadvokat forbrukerrett forhandlinger fornybar energi forvaltningsrett garantirett gass gdpr generasjonsskifter handel helserett hms husleiekontrakter ikt rettigheter iktprosjekter industri infrastruktur innskjøp insolvensrett installasjonskontrakter internasjonal rett internasjonale avtaler internasjonalt samarbeid investorpresentasjoner juridisk rådgiver kjøpesenter konflikt kontrakter og avtaler kontraktforhandling kontraktsforhandlinger kontraktsrett kontrakttvister kvalitetssikring leieforhold leveransekontrakter lisensoverdragelse lisensrådgivninv m&a menneskerettigheter naturressurser næringsbygg næringseiendom nedbemanning offekntlige snakffelser offentlig og privat sekt offentlig rett offentlig samarbeid offentlige anskaffelser offentlige tvister offshore offshore kontrakter olje olje og gass omorganisering omstilling omstillingsprosesser omstrukturering omtrukturering oppføring oppgjør opphavsrett oppkjøp oppsigelse organisering overdragelse pengekravsrett pensjon permittering personvern petroleumsrett piratkopiering plan og bygning plan og bygningsrett prisrevisjon prosedyre prosessfullmektig prosjektutvikling rådgivning rådgivning eiendom regulering restrukturering rettigheter ansatte salgsavtaler selskapsrett skatt og avgifter skatter og avgifter sosialrett statlig eierstyring statsstøtte tariffspørsmål teknologiprosjekter tingsrett tjenestemannsrett tomtefeste transaksjon transaksjoner transaksjonsskatt transkasjoner tvist tvisteløsning unitiseringsavtaler utbygging utbyggingsprosjekter utbyggning varsling verdsettelser virksomhetsoverdragelse virksomhetsoverdragelser yrkesskade

Adresse


Postadresse

Postboks 1548 Vika

0117 Oslo

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre