Arbeidsrett

Finn en god arbeidsrett advokat

Finn en god advokat innen arbeidsrett nær deg. På Advokatguiden.no er det enkelt å få hjelp når og hvor du trenger det.

 1. Fyll ut skjemaet
 2. Vi videresender det til advokater
 3. Motta tilbud
Finn en god arbeidsrett advokat

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre

100% gratis Uforpliktende tilbud Sammenlign advokater

Denne informasjonen gis kun til advokatene på Advokatguiden. Vi deler ikke din informasjon til eksterne tjenester.

Hva kan en advokat innen arbeidsrett gjøre for deg?

Arbeidsrett omfatter alle vilkår i arbeidslivet. En arbeidsrettsadvokat kan blant annet hjelpe deg med spørsmål og tvister knyttet til:

 • Ansettelse
 • Oppsigelse og avskjed
 • Uenigheter om arbeidsavtalen
 • Regler for overtid

Det er vanlig å dele arbeidsrett i to: Individuell og kollektiv arbeidsrett. Den individuelle arbeidsretten omfatter den enkelte arbeidstaker, og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den kollektive delen handler hovedsakelig om tariffavtaler - hvordan skal disse tolkes og hvem er bundet av de?

Advokatguiden.no hjelper deg med å finne en advokat

En annen måte å finne en advokat på

Ved å sortere juridiske fagfelt, område og navn så er det flere måter å finne akkurat den advokaten du har behov for på Advokatguiden.

Sammenlign advokater

Vi lar brukere skrive anmeldelser om advokater. Hver anmeldelse bekreftes av vårt team for å sikre kvalitet og tillit på plattformen.

Opprett kontakt med en advokat

Du kan enkelt komme i kontakt ved å sende en melding eller fylle ut vårt skjema om juridisk behov, og få den hjelpen du trenger.

Trenger jeg en advokat?

Har det oppstått en konflikt på arbeidsplassen, og du er usikker på om du trenger en advokat? På Advokatguiden.no kommer du i kontakt med advokater som tilbyr gratis samtale om saken, uansett om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp eller mangler rettshjelpforsikring. 

De fleste har behov for en advokat i løpet av livet, uansett om det dreier seg om fordeling av arv, samlivsbrudd eller forhold knyttet til arbeidslivet. Med en advokat kan du være sikker på at eventuelle tvister løses på riktig måte, og at du får oppfylt dine rettigheter. 

Finn en arbeidsrettsadvokat
Trenger jeg en advokat?

En arbeidsrettsadvokat hjelper deg blant annet med:

 • Usaklig oppsigelse
 • Oppsigelse ved sykdom
 • Arbeidstid, lønn og overtid
 • Tariffavtalers gyldighet, forståelse og betydning
 • Øvrige konflikter og tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Bli kjent med utvalgte temaer innen arbeidsrett

Juridiske fagfelt kan være kompliserte å forstå seg på, og i mange tilfeller er dette årsaken til at konflikter og tvister oppstår. Det er ikke alltid så lett å vite hva man har krav på, eller om man i det hele tatt trenger en advokat. 

Advokatguiden.no er her for å hjelpe deg. Les mer om utvalgte temaer innen arbeidsrett her:

Arbeidsgivers styringsrett

Med arbeidsgivers styringsrett menes at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er ikke lovfestet, men fastsatt i flere dommer. Den bygger på at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor arbeidsforholdet.

Styringsretten er derfor begrenset av hva som er inngått i tariffavtaler, hva loven sier samt det individuelle arbeidsforhold. 

Tvungen lønnsnemnd

Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt. Myndighetene har bare adgang til å gjøre dette dersom arbeidskonflikten eller streikeaksjonen setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare. 

Internasjonale konvensjoner som verner om streikeretten, setter klare begrensninger rundt bruken av tvungen lønnsnemnd. 

Permittering og avskjedigelse

Omorganisering, permittering, oppsigelse og nedbemanning er temaer som er høyst aktuelle med den pågående koronapandemien. Mange har blitt permittert eller sagt opp, og lurer på om de trenger en advokat. Andre har permittert sine ansatte, og lurer på om de har rett til lønnsstøtteordninger.

Permittering og avskjedigelse reiser mange juridiske problemstillinger - både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Sluttavtale

En sluttavtale kan være en god måte å avslutte en arbeidsavtale på, for eksempel i tilfeller der det har oppstått en fastlåst konflikt. Sluttavtaler kan også være aktuelt i nedbemanningstilfeller. 

Sluttavtalen må formuleres korrekt og tydelig, være juridisk holdbar og regulere alle juridiske og praktiske sider ved avslutning av arbeidsforholdet.

 

Rettigheter for den enkelte arbeidstaker

Den som utfører arbeid har mange rettigheter knyttet til arbeidsforholdet, både innenfor arbeidsretten, arbeidsavtalen og Arbeidsmiljøloven. Er du usikker på dine rettigheter som arbeidstaker, kan en advokat hjelpe deg med å få oppklaring i dette. 

En arbeidsrettsadvokat hjelper deg blant annet med:

 • Å starte en arbeidsrelasjon
 • Å avslutte en arbeidsrelasjon
 • Rettigheter og regler
 • Opprettholde gode dialoger
 • Sluttavtaler
 • Regler for ferie

Arbeidsmiljøloven: Arbeidsrett for den som utfører arbeid og den som ansetter

Når en ansettelse skjer og et arbeidsforhold oppstår, får både arbeidsgiver og arbeidstaker en rekke plikter og rettigheter fastsatt i Arbeidsmiljøloven.

Arbeidstakers plikter

De tre vanligste pliktene for en arbeidstaker er arbeidsplikten, lojalitetsplikten og taushetsplikten. Dette innebærer at arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft til disposisjon, og forplikter seg til å ivareta arbeidsgiverens interesser. 

Arbeidstakers rettigheter

Arbeidstakere har mange rettigheter, og det er viktig å kjenne til Arbeidsmiljøloven for alle som utfører arbeid. Dette er en norsk lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsrett for arbeidsgiver

Arbeidsgivers rettigheter innebærer blant annet styringsretten, retten til å avgjøre spørsmål som ikke er kontrollert av lovverk, kollektive avtaler eller arbeidsavtalen, samt rett til å begrense den generelle ytringsfriheten - herunder arbeidstakers taushetsplikt.

Arbeidsgivers plikter er først og fremst plikten til å gi lønn og omsorgsplikten. Også dette er fastsatt i Arbeidsmiljøloven.

Finn gratis advokat
Arbeidsmiljøloven: Arbeidsrett for den som utfører arbeid og den som ansetter

Case Study: Arbeidsrett og pandemi

I dagens pandemisituasjon har det oppstått mange juridiske problemstillinger som berører arbeidsretten. Det må forventes at partene i et arbeidsforhold viser stor grad av fleksibilitet, men hva innebærer egentlig dette?

Arbeidsgiver har av Arbeidsmiljøloven plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og vil i kraft av sin styringsrett kunne iverksette en rekke tiltak for å forebygge sykdom på arbeidsplassen. Med hensyn til effektivt smittevern har dette reist mange spørsmål.

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere å jobbe hjemme? Har ansatte lov til å reise til områder med særlig stor smittefare? Hvilke plikter gjelder for tilrettelegging av hjemmekontor? Har de ansatte krav på lønn hvis de er i karantene?

Dersom de ansatte kan utføre arbeidet hjemmefra, er hjemmekontor en naturlig løsning. Ved mange arbeidsplasser er ikke dette tilfellet, og da blir spørsmålet om vedkommende har krav på lønn når de pålegges å ikke være på jobb. 

Styringsretten gir ikke adgang til å pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie eller avspasere i slike perioder. I utgangspunktet har arbeidstaker av Arbeidsmiljøloven rett til å arbeide og motta lønn, og dersom arbeidsgiver gir den ansatte et pålegg som strider mot dette, er det arbeidsgiveren som skal bære den økonomiske belastningen.