Barnerett

Advokatguiden.no hjelper deg med å finne en barnerett advokat

 1. Fyll ut skjemaet Detaljer om din sak og din kontaktinfo.

 2. Vi videresender det til advokater Din forespørsel er sendt til advokater med ekspertise innen fagfeltet du trenger.

 3. Motta tilbud Du vil motta tilbud fra ulike advokater og du kan velge den som passer deg best.

Be om juridisk hjelp! Få et gratis, uforpliktende tilbud fra en eller flere advokater.

Det tar bare ett minutt å fullføre

Denne informasjonen gis kun til advokatene på Advokatguiden. Vi deler ikke din informasjon til eksterne tjenester.

 1. Fyll ut skjemaet Detaljer om din sak og din kontaktinfo.

 2. Vi videresender det til advokater Din forespørsel er sendt til advokater med ekspertise innen fagfeltet du trenger.

 3. Motta tilbud Du vil motta tilbud fra ulike advokater og du kan velge den som passer deg best.

Hva kan en advokat innen barnevernsrett gjøre for deg?

Barnevernet har som sin primæroppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp til omsorg og beskyttelse til rett tid. Reglene for barnevernets arbeid er gitt i barnevernloven. En barnevernsadvokat kan blant annet hjelpe deg med spørsmål og tvister knyttet til:

 • Plikt til å melde fra til barneverntjenesten.
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt.
 • Barnevernets tiltak: undersøkelsessak, hjelpetiltak, midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, vedtak om omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar, adopsjon, samt plassering og tilbakehold i institusjon.
 • Klage på vedtak fattet av barnevernet.
 • Fri rettshjelp i en barnevernssak.

Advokatguiden.no hjelper deg med å finne en advokat

En annen måte å finne en advokat på

Ved å sortere juridiske fagfelt, område og navn så er det flere måter å finne akkurat den advokaten du har behov for på Advokatguiden.

Sammenlign advokater

Vi lar brukere skrive anmeldelser om advokater. Hver anmeldelse bekreftes av vårt team for å sikre kvalitet og tillit på plattformen.

Opprett kontakt med en advokat

Du kan enkelt komme i kontakt ved å sende en melding eller fylle ut vårt skjema om juridisk behov, og få den hjelpen du trenger.

Trenger du en advokat?

Har det oppstått en konflikt om barnevernsrett, og du er usikker på om du trenger en advokat? På Advokatguiden.no kommer du i kontakt med advokater som tilbyr gratis samtale om saken, uansett om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp eller mangler rettshjelpsforsikring.

De fleste har behov for en advokat i løpet av livet, uansett om det dreier seg om fordeling av arv, samlivsbrudd eller forhold knyttet til barnevern. Med en advokat kan du være sikker på at eventuelle tvister løses på riktig måte og at du får oppfylt dine rettigheter.

Finn en barnevernsadvokat
Trenger du en advokat?

En barnevernsadvokat hjelper deg blant annet med

 • Plikt til å melde fra til barneverntjenesten.
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt.
 • Barnevernets tiltak: undersøkelsessak, hjelpetiltak, midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, vedtak om omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar, adopsjon, samt plassering og tilbakehold i institusjon.
 • Klage på vedtak fattet av barnevernet.
 • Fri rettshjelp i en barnevernssak.

 

Bli kjent med utvalgte temaer innen barnevernsrett

Juridiske fagfelt kan være kompliserte å forstå seg på, og i mange tilfeller er dette årsaken til at konflikter og tvister oppstår. Det er ikke alltid lett å vite hva man har krav på, eller om man i det hele tatt trenger en advokat. 

Advokatguiden.no er her for å hjelpe deg. Les om utvalgte temaer innen barnevernsrett her:

 

Plikt til å melde fra til barneverntjenesten

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan skal, uten hinder av taushetsplikten, melde fra til barneverntjenesten.

Det er flere tilfeller som utløser en meldeplikt:

 • Dersom det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt. 
 • Dersom det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade. 
 • Dersom et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd.
 • Dersom det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

 

Barnevernets tiltak 

 

Undersøkelsessak

Undersøkelsessak er den første fasen i en barnevernssak. Barnevernet er forpliktet til snarest, og senest innen èn uke, å gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om disse skal følges opp med en undersøkelse. Både privatpersoner og det offentlige kan sende en bekymringsmelding til barnevernet. 

En undersøkelse regnes som gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller dersom saken er besluttet henlagt. Dersom barnevernet beslutter henleggelse uten undersøkelse skal dette som hovedregel begrunnes skriftlig.

 

Hjelpetiltak

Barneverntjenesten er forpliktet til å iverksette hjelpetiltak for barnet og familien dersom det er særlig behov for det. Hjelpetiltak skal bidra til en positiv endring for barnet og familien, og har som hensikt å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen eller avlaste foreldrene.

Barnevernloven gir hjemmel for flere ulike hjelpetiltak, både frivillige tiltak og tvangstiltak. Etter det minste inngreps prinsipp skal en sak alltid søkes løst etter de mildeste inngrep/tiltak. Et hjelpetiltak skal derfor først søkes løst ved frivillige tiltak. Opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter og bruk av støttekontakt er eksempler på hjelpetiltak. I tillegg kan det gis pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver

Dersom behovet ikke kan løses ved andre hjelpetiltak kan barneverntjenesten formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige. Dersom det forutsettes at foreldrene over lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg bør det vurderes om det med en gang skal vedtas omsorgsovertakelseBarneverntjenesten er pliktig til å utarbeide en tiltaksplan, og skal løpende vurdere om det er nødvendig med nye tiltak eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. 

 

Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller av andre grunner, skal barneverntjenesten iverksette de hjelpetiltak som er umiddelbart nødvendigeTiltakene skal som hovedregel godkjennes av foreldrene, med mindre det foreligger forhold som tilsier at barnet kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Det kan treffes vedtak om plassering av barnet i et beredskapshjem eller i en barnevernsinstitusjon. 

 

Vedtak om omsorgsovertakelse

Barnevernloven bygger på det biologiske prinsipp: det beste for barnet er, som hovedregel, å vokse opp hos sine biologiske foreldre. Det er derfor en høy terskel for vedtak om omsorgsovertakelse. Dersom omsorgsovertakelse blir vedtatt, kan barnet plasseres i fosterhjem, institusjon, opplæring- eller behandlingsinstitusjon eller i omsorgssenter for mindreårige

Barneverntjenesten har et løpende ansvar for å følge barnet og foreldrene sin utvikling og å vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak

 

Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon

Vedtak om tvangsadopsjon er det mest inngripende tiltaket etter barnevernloven. Ved tvangsadopsjon fratas foreldreansvaret og det oppnevnes en ny verge for barnet

Fylkesnemnda kan gi samtykke til adopsjon etter nærmere lovbestemte krav. Dersom det blir vedtatt adopsjon utstedes en adopsjonsbevilling. Det skal vurderes om det skal vedtas besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre.

 

Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Barnevernloven gir hjemmel for å tvangsplassere barn og ungdom på institusjon dersom barnet har utvist alvorlige atferdsvansker som er kommet til uttrykk ved utøvelse av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte. 

Vurderingen vil bero på om forholdet kan avverges ved bruk av mindre inngripende tiltak, hensynet til det biologiske prinsipp og hva som vil være til det beste for barnet.

 

Klage på et vedtak fattet av barnevernet

Alle avgjørelser om ytelser og tjenester etter barnevernloven regnes som et enkeltvedtak, og kan derfor påklages etter reglene i forvaltningsloven

Klagen skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, i barnevernssaker vil dette som oftest være barnevernet. Dersom barnevernet finner klagen begrunnet kan vedtaket oppheves eller endres. 

Dersom barnevernet ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, skal klagen sendes til en klageinstans som kan prøve alle sider av saken. Enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet, og oppfølgingsvedtak som Barne-, ungdoms-, og familieetaten har truffet, kan påklages til statsforvalteren. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt partene ble underrettet om vedtaket. 


Advokathjelp barnevernsrett

Bekymringsmelding, iverksettelse av undersøkelsessak og vedtak om hjelpetiltak, omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar, adopsjon eller vedtak om plassering og tilbakehold i institusjon vil kunne oppleves som belastende.

En advokat vil kunne bistå i en tvist mot barnevernet. En advokat med solid kunnskap og erfaring om barnevernsrett vil kunne gi juridisk rådgivning og bistand under hele prosessen.

 

Rettigheter knyttet til barnevern

Ved saker om barnevernsrett har også foreldrene rettigheter. Er du usikker på dine rettigheter kan en advokat hjelpe deg med å få oppklaring i dette.

En barnevernsadvokat hjelper deg blant annet med: 

 • Plikt til å melde fra til barneverntjenesten.
 • Taushetsplikt og opplysningsplikt.
 • Barnevernets tiltak: undersøkelsessak, hjelpetiltak, midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, vedtak om omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar, adopsjon, samt plassering og tilbakehold i institusjon.
 • Klage på vedtak fattet av barnevernet.
 • Fri rettshjelp i en barnevernssak.

 

Barnevern: Fri rettshjelp

Fri rettshjelp i en barnevernssak

Utgifter til advokat i barnevernssaker dekkes som hovedregel av det offentlige. Barnevernssaker er ikke behovsprøvd, det vil si at det ikke er noen økonomiske grenser for når utgiftene til advokat dekkes av det offentlige, og det er ikke krav til en bestemt egenandel. 

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor domstolen. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolen eller behandles i for eksempel fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 

 

Fritt rettsråd

Utgifter til fritt rettsråd dekkes av det offentlige uten behovsprøving i følgende saker:

Fri sakførsel

Utgifter til fri sakførsel dekkes av det offentlige uten behovsprøving i følgende saker: 

Søknad om fri rettshjelp 

I en barnevernssak har barneverntjenesten selv ansvar for å gi veiledning til private parter om juridisk bistand, og om adgang til fri rettshjelp. En advokat er også forpliktet til å informere om adgang til fri rettshjelp dersom det kan tenkes at tvisten kvalifiserer til ordningen. 

Statsforvalteren eller en advokat vil kunne bistå ved søknad om fritt rettsråd. I de fleste tilfeller vil en advokat kunne søke om fri rettsråd på vegne av klienten. Søknad om fri rettshjelp skal sendes til statsforvalteren i klientens bosteds- eller oppholdskommune. Søknad om fri rettshjelp finnes elektronisk på statsforvalteren sine nettsider.  

I mange prioriterte sakstyper kan advokaten selv innvilge fritt rettsråd, det er da ikke krav til søknad. 

Barnevernsadvokat i Oslo
Barnevern: Fri rettshjelp

Case Study: Taushetsplikt og opplysningsplikt

Det kan oppstå mange juridiske problemstillinger som berører barnevernsrett.

 

Når gjelder reglene om taushetsplikt? 

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder for alle som utfører tjeneste eller arbeid innenfor barnevernet. Reglene om taushetsplikt ivaretar hensynet til personlig integritet og personvern, og skal sikre at tillitsforholdet mellom den enkelte og det offentlige blir ivaretatt.

Taushetsplikten kan oppheves gjennom samtykke fra barnet og/eller foreldrene, med mindre det foreligger hjemmel til å dele opplysningene. Et samtykke kan når som helst helt eller delvis trekkes tilbake. 

 

Kan det oppstå en plikt til å gi opplysninger?

De organer som er ansvarlige for gjennomføringen av barnevernloven kan gi pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysninger dersom det vil være nødvendig for vurdering, forberedelse og behandling av visse bestemte saker.

Opplysningsplikten skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp.

Opplysningsplikten er begrenset til de mer alvorlige tilfellene, som blant annet vedtak om midlertidig plassering av barn utenfor hjemmet i akuttsituasjoner, medisinsk undersøkelse og behandling, omsorgsovertakelse, samværsrett og skjult adresse, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon.